Biznes plany i analizy finansowe

Posiadamy wieloletnie doświadczenie i wiedzę w zakresie różnego rodzaju opracowań i ekspertyz ekonomiczno – finansowych m.in. :

– opracowania biznesplanów, planów naprawczych, prognoz i analiz finansowo-ekonomicznych dla celów dotacji, kredytów i innych form finansowania przedsiębiorstw,
– opracowania modeli finansowych prowadzenia biznesu m.in.:

 • ocenę i symulacje opcji strategicznych i transakcji,
 • weryfikację modeli finansowych,
 • prognozowanie wyników finansowych i operacyjnych nowych przedsięwzięć,
 • ocenę rozwiązań alternatywnych,
 • projektowanie finansowania z niestandardowych źródeł,

– opracowania studiów wykonalności inwestycji (metodologia UNIDO)
– analiz oceny efektywności inwestycji
– sporządzania biznesplanów w części finansowej do wniosków o dotacje z Unii Europejskiej,
– opracowania wniosków do Powiatowych Urzędów Pracy na otwarcie firmy,

Biznesplany oraz studia finansowe i oceny wykonalności inwestycji opracowujemy w standardzie powszechnie akceptowanym przez krajowe i zagraniczne instytucje finansowe.

W przeprowadzanych analizach i opracowaniach stosujemy nowoczesne metody analityczne m.in.:
– analizę wskaźnikową (wskaźniki rentowności, płynności finansowej, sprawności zarządzania majątkiem, finansowania działalności)
– analizę progu rentowności
– analizę metodą du Ponta
– analizę wrażliwości
– wskaźniki oceny efektywności inwestycji :

 •  wartość bieżąca netto – NPV (Net Present Value)
 •  wewnętrzna stopa zwrotu – IRR (Internal Rate of Return)
 •  zdyskontowany okres zwrotu – DPP (Discounted Payback Period)
 •  wskaźnik rentowności – PI (Profitability Index)
 •  zmodyfikowana wewnętrzna stopa zwrotu – MIRR (Modified Internal Rate of Return)
 •  księgowa stopa zwrotu – ARR (Accounting Rate of Return)
 •  wskaźnik wartości bieżącej – NPVR (Net Present Value Ratio).

Przeprowadzając prognozy finansowe przygotowujemy wszystkie kluczowe obszary prognostyczne, począwszy od prognozy przychodów ze sprzedaży i kosztów działalności operacyjnej, programu nakładów inwestycyjnych, prognozy zapotrzebowania na kapitał obrotowy (zapasy, należności, zobowiązania) i kalkulacji obciążeń finansowych, aż do rachunku zysków i strat, rachunku przepływów pieniężnych i bilansu inwestycji jak i całego przedsiębiorstwa.